Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Kanal
Gradnikova 25
Telefon: (05) 39 81 600
Fax: (05) 39 81 601
Odgovorna uradna oseba: Ravnateljica

Datum prve objave kataloga:

12.12.2008

Datum zadnje spremembe:

1.9.2016
Spletni naslov kataloga:
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • Osnovnošolsko splošno izobraževanje – M/80.102.
 • Dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje – M/80.101.
 • Storitve menz – H/55.51.
 • Dajanje nepremičnin v najem. – K/70.20.
 • Organiziranje in izvajanje različnih interesnih aktivnosti učencev.
 • Organiziranje prevozov učencev z lastnimi sredstvi.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • PŠ Levpa (v mirovanju)
 • PŠ Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  Telefon (05) 309 50 00
 • Vrtec Kanal
  Gradnikova ulica 25
  5213 Kanal
  Telefon (05) 398 16 07
 • Vrtec Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  Telefon (05) 309 50 00
Organigram zavoda:
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 • ravnateljica
  Telefon: (05) 39 81 600
  Fax: (05) 39 81 601
  barbara.kragelj.jeric@os-kanal.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Hišni red OŠ Kanal
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt OŠ Kanal
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Pravila o šolski prehrani
 • Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
 • Pravila o oddajanju šolskega prostora v najem
 • Pravila šolskega sklada
Državni predpisi ZAKONI IN PRAVILNIKI

Državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti
Druge povezave na državne registre
Predpisi EU /
2. d Seznam predlogov predpisov(preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov
 • Trenutno ni nobenega predlaganega predpisa
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Poslovno poročilo
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v vrtec in prvi razred
 • Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
 • Status učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma učenca, ki se aktivno ukvarja s športom
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem LDN, Poslovnega poročila,
 • Izdaja dokumentov in listin
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca o izdanih in prejetih računih
 • Evidenca podatkov o učencih vpisanih v OŠ in jnihovih starših, o napredovanju učencev ter izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Evidenca šoloobveznih otrok
 • Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Evidenca o članih organov šole
 • Evidenca o avtorskih pogodbah
 • Evidenca o prodaji šolskih obrokov
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolsko prehrano ter šolo v naravi in učbenikov
 • Evidenca o učbeniškem skladu
 • Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva
 • Evidenca o šolskih prevozih
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Zavod ne vodi javnih evidenc in z njimi ne upravlja
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar
 • Cenik prehrane
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Fizični dostop
  Na lokaciji matične šole: Osnovna šola Kanal, Gradnikova 25, 5213 Kanal
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov(samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar

(Skupno 805 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost