Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Kanal
Gradnikova 25
Telefon: (05) 39 81 600
Fax: (05) 39 81 601

E-pošta: tajnistvo@os-kanal.si
Spletna stran: http://www.os-kanal.si

Odgovorna uradna oseba: Barbara Kragelj Jerič

Datum prve objave kataloga:

12.12.2008

Datum zadnje spremembe:

27.5.2021
Spletni naslov kataloga: https://www.os-kanal.si/katalog-informacij-javnega-znacaja-novo/
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda: Organigram
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • Osnovnošolsko splošno izobraževanje – M/80.102.
 • Dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje – M/80.101.
 • Storitve menz – H/55.51.
 • Dajanje nepremičnin v najem. – K/70.20.
 • Organiziranje in izvajanje različnih interesnih aktivnosti učencev.
 • Organiziranje prevozov učencev z lastnimi sredstvi.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Osnovna šola Kanal
  Gradnikova ulica 25
  5213 Kanal
  skrajšano ime: OŠ Kanal
  telefonska številka tajništva: 05 39 81 600
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: https://www.os-kanal.si/
 • Podružnična šola Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  skrajšano ime: POŠ Kal
  mobilna številka: 064 244 995
  05 30 95 000 (to je številka vrtca, prosite, da vas prevežejo v šolo)
  vodja enote: Nevenka Skrt
  spletna stran: http://kal.os-kanal.si/osnovni-podatki/
 • Podružnična osnovna šola Levpa (v mirovanju)
  Levpa 25
  5214 Kal nad Kanalom
  skrajšano ime: POŠ Levpa
  telefonska številka: /
 • Vrtec pri osnovni šoli Kanal
  Gradnikova ulica 25
  5213 Kanal
  Telefon (05) 398 16 07
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: http://vrtec.os-kanal.si/
 • Vrtec Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  Telefon (05) 30 95 000
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: http://vrtec.os-kanal.si/
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 • ravnateljica Barbara Kragelj Jerič
  Telefon: (05) 39 81 602
  Fax: (05) 39 81 601
  barbara.kragelj.jeric@os-kanal.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi ZAKONI IN PRAVILNIKI

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS)

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS)  http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

Predpisi lokalnih skupnosti
Notranji predpisi
Druge povezave na državne registre
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 so objavljena na portalu javnih naročil.

2. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v vrtec in prvi razred
 • Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
 • Status učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma učenca, ki se aktivno ukvarja s športom
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem LDN, Poslovnega poročila,
 • Izdaja dokumentov in listin
2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Zavod ne vodi javnih evidenc in z njimi ne upravlja
2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca o izdanih in prejetih računih
 • Evidenca podatkov o učencih vpisanih v OŠ in njihovih starših, o napredovanju učencev ter izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Evidenca šoloobveznih otrok
 • Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Evidenca o članih organov šole
 • Evidenca o avtorskih pogodbah
 • Evidenca o prodaji šolskih obrokov
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolsko prehrano ter šolo v naravi in učbenikov
 • Evidenca o učbeniškem skladu
 • Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva
 • Evidenca o šolskih prevozih
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Fizični dostop
  Na lokaciji matične šole: Osnovna šola Kanal, Gradnikova 25, 5213 Kanal,  v tajništvu vsak delovni dan od 11. do 12. ure

Organ zagotavlja, da so informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Vpogled v prostorih organa: Če želi prosilec vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja, mu pooblaščena oseba organa v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času omogoči vpogled v prostorih organa. Pooblaščena oseba prosilcu omogoči vpogled v zahtevano informacijo v primernem prostoru in mu za to da na voljo dovolj časa.

4. STROŠKOVNIK

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno  s 16., 17. in 18. členom  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je dosegljiva na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov(samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar

(Skupno 959 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost