Skoči na glavno vsebino

PREDSTAVITEV ŠOLE

Osnovna šola Kanal je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje v matičnih stavbah šole in vrtca v Kanalu ter v podružnični stavbi v Kalu nad Kanalom. Medtem ko je ta podružnična enota vrtca in šole še aktivna, pa je podružnica Levpa v mirovanju.

Matična stavba šole v Kanalu svojemu namenu služi od leta 1962. V šolski kroniki za šolsko leto 1962/63 je zapisano:
»Za šolo Kanal lahko rečemo, da se začenja v tem letu novo obdobje njenega poslovanja, ker je bilo 17. septembra 1962. svečano otvorjeno novo šolsko poslopje…«

Od tedaj se je marsikaj spremenilo. V tistem času je imela šola več podružnic (Ročinj, Lig, Avče, Vrhavč, Kal nad Kanalom, Levpa, Zavrh-Testeni), danes pa pouk poteka le še na podružnici v Kalu nad Kanalom. Tudi ta je nekaj časa v preteklosti mirovala.

Leta 1962 je šolo v Kanalu obiskovalo 462 učencev v dveh izmenah, leta 1976 celo 469 učencev, petnajst let pozneje 404 učenci, od teh jih je 68 pouk obiskovali na štirih podružnicah.

 

Vrtec pri OŠ Kanal

Vzporedno z rastjo nove šole v začetku šestdesetih let dvajsetega stoletja so se v kraju pojavljale vse večje potrebe po institucionalnem varstvu predšolskih otrok. Resnejše priprave na gradnjo vrtca ob osnovni šoli so se pričele leta 1968, marca 1971 pa je naša šola tudi uradno odprla vrata 62 predšolskim otrokom v novem vrtcu ob šoli.

Za naše najmlajše je bilo leto 2014 posebno leto, saj smo se 23. junija vselili v prenovljen vrtec. Še posebej smo ponosni na novo športno igralnico in smo veseli, da so vsi malčki v eni stavbi. Stavba vrtca je bila v tem posegu temeljito prenovljena, dograjena in energijsko sanirana.

Število otrok v vrtcu po posameznih letih močno niha. Načeloma opažamo upad števila rojstev, a skoraj ne moremo napovedati, kako se bo populacija obnašala v bodoče.

 

Osnovna šola Kanal si že od vsega začetka prizadeva doseči prostorske, infrastrukturne in strokovne standarde na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, ki veljajo v Sloveniji in Evropi. Sledimo dosežkom tako pedagoških kot drugih znanosti. Želimo si tudi v korak s sodobno tehniko in tehnologijo. Nenehno si prizadevamo, da našim otrokom in učencem zagotavljamo enake ali vsaj podobne pogoje za pridobivanje znanja in dostopa do informacij kot jih imajo njihovi vrstniki drugod po Sloveniji. Včasih je to zelo težka naloga, na trenutke celo nemogoča, a prav med izvajanjem pouka na daljavo smo se dobro odrezali.

Naša šolska stavba v letu 2022 dopolni častitljivih 60 let. V šoli smo v tem času posodabljali učilnice, pridobili telovadnico in kuhinjo, uredili sodobno knjižnico in izvedli številne manjše, a pomembne izboljšave. 9.9.1997 je bil položen temeljni kamen za novo športno dvorano, ki je bila namenu predana naslednjo pomlad. Spomladi 2010 smo pridobili tehnično učilnico z delavnico, računalniško učilnico in več kabinetov za individualni pouk. Navedenih prostorov smo se močno razveselili, saj pomembno prispevajo k kakovostnemu pouku in drugim dejavnostim naše šole. Le dve leti kasneje smo pozdravili novo večnamensko dvorano v bivši stari telovadnici, ki ne predstavlja pomembne pridobitve le za šolo, temveč tudi za kraj in občino.

Na šoli je potrebno še veliko postoriti, predvsem z vidika energijske učinkovitosti in varnosti udeležencev. Zavedamo se, da je tak projekt za občino ustanoviteljico velik zalogah, hkrati pa poudarjamo, da je skrb za lastno imetje in bodočnost mladih generacij ključna za ohranjanje življenja v napih krajih.

Poleg zagotavljanja materialnih pogojev skrbimo tudi za ugodno učno-vzgojno in delavno klimo. Vedno bolj se posvečamo vzpostavljanju dobrih odnosov med vsemi subjekti vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbimo za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri svojem delu z učenci že desetletja izvajamo diferenciacijo, nudimo učno pomoč šibkejšim in nadgradnjo znanja uspešnejšim učencem, poudarjamo pomen računalniškega opismenjevanja, sodelovali smo pri uvajanju devetletnega programa osnovne šole, med prvimi smo pristopili k uvajamo prvega tujega jezika v drugem razredu in nato še v prvem, vključujemo se v različne projekte in skušamo na tak način ohranjati korak s časom. V zadnjih letih posebno pozornost posvečamo razvoju kompetenc kreativnosti, samoiniciativnosti, sodelovanja, izkustvenega učenja ter oblikovanju in spoštovanju vrednot.

 

Skupaj z ustanoviteljem in starši stremimo k temu, da bi naši malčki in učenci zapuščali naš vrtec in šolo zadovoljni; da bi znali in zmogli do največje mere izrabiti svoje potenciale, da bi bili sposobni vključiti se v nadaljnje izobraževanje, da bi znali delovati v skupnosti in da bi cenili to, kar jim starši in strokovni delavci naše institucije dajemo.

Dostopnost