Skoči na glavno vsebino

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA OTROKE IN NJIHOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE

Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da se osebni podatki otrok (šola in vrtec) in njihovih zakonitih zastopnikov, ki so ali bodo:

 • pridobljeni neposredno od vas tekom vključitve oziroma sodelovanja v vzgojno-izobraževalnem programu in spremljajočih aktivnosti,
 • po potrebi in pogojno pridobljeni od drugih upravljavcev (npr. od drugih vzgojno-izobraževalnih ali socialno varstvenih organizacij, centrov za socialno delo, od izvajalcev zdravstvene dejavnosti, pristojnega ministrstva, matične občine) ali
 • nastali pri nas v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa in spremljajočih aktivnosti (vključno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih)

zbirajo, hranijo, uporabljajo in obdelujejo za namen zagotavljanja zakonite, varne, kakovostne, primerne, uspešne in učinkovite izvedbe vzgojno-izobraževalnih programov in spremljajočih aktivnosti, v katere je otrok vključen in za izvajanje katerih je naš zavod pristojen po zakonu. Podatki se vodijo v pedagoški dokumentaciji ter v drugem dokumentarnem gradivu v papirni in informatizirani obliki.

 

PODATKI O UPRAVLJALCU

Naziv zavoda: Osnovna šola Kanal

Naslov sedeža zavoda: Gradnikova 25; 5213 Kanal

Telefonska številka: (0) 39 81 600

E-naslov: tajnistvo@0s-kanal.si

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kot upravljalec osebnih podatkov smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali zunanjo sodelavko Nadjo Šuligoj Kunilo.

Posamezniki se lahko v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obrnejo na tajništvo šole. Vprašanja bomo posredovali pooblaščenki za varstvo osebnih podatkov.

 

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Osnovna šola Kanal v določenih primerih zaproša posameznike za njihove osebne podatke in soglasje za obdelavo le-teh, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni; primeri: uporaba zasebne telefonske številke za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij otroka za namene promocije in obveščanje javnosti o vrtčevskih in šolskih dogodkih in vzgojno-izobraževalnem procesu, za sodelovanje otroka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih gradiv, oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s posameznikovo izjavo in dogovorjenim namena vse do preklica.

Šola osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov otrok in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v naš vrtec in šolo.

Spletna stran Osnovne šole Kanal (https://www.os-kanal.si) uporablja piškotke, ki so nujni za delovanje strani. Piškotki ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki jih zavod zbira preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

 

Osnovna šola Kanal obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi naslednjih zakonov in podzakonskih aktov:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (trenutno ZVOP-1, Ur. l.RS, št. 94/07);
 • Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR);
 • Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
 • Zakon o osnovni šoli (Ur. l.RS, št. 81/06 UPB 3, 102/07, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16– ZOFVI-K);
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12- ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI);
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13);
 • Pravilnik o zbiranju in varstvo osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l.RS, št. 80/04 in 76/08);
 • drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, v katerih so določene obveznosti šol, vezane na obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov drugim upravljavcem z namenom izpolnjevanja tako lastnih kot njihovih zakonskih obveznosti, kakor tudi državnim organom.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Kanal, Gradnikova 25; 5213 Kanal, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov ali zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Kanal, Gradnikova 25; 5213 Kanal. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V kolikor posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osnovna šola Kanal obdeluje osebne podatke v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti vrtca oz. šole.

 

IZJAVA

Zgornji zapis je začasne narave; do uveljavitvi novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je v času priprave teh informacij še v pripravi. Obstoječe informacije bo šola popravila in dopolnila v delu, kot bo to potrebno glede na določbe navedenega zakona.

Dostopnost