Skoči na glavno vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda Osnovna šola Kanal
Gradnikova 25
Telefon: (05) 39 81 600
Fax: (05) 39 81 601          E-pošta: tajnistvo@os-kanal.si Spletna stran: http://www.os-kanal.si
Odgovorna uradna oseba Barbara Kragelj Jerič
Datum prve objave kataloga: 12. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 19. 11. 2023
Spletni naslov kataloga: https://www.os-kanal.si/kijz/ 
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8. do 9. ure.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda: Organigram
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • Osnovnošolsko splošno izobraževanje – M/80.102.
 • Dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje – M/80.101.
 • Storitve menz – H/55.51.
 • Dajanje nepremičnin v najem. – K/70.20.
 • Organiziranje in izvajanje različnih interesnih aktivnosti učencev.
 • Organiziranje prevozov učencev z lastnimi sredstvi.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Osnovna šola Kanal
  Gradnikova ulica 25
  5213 Kanal
  skrajšano ime: OŠ Kanal
  telefonska številka tajništva: 05 39 81 600
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: https://www.os-kanal.si/
 • Podružnična šola Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  skrajšano ime: POŠ Kal
  mobilna številka: 064 244 995
  05 30 95 000 (to je številka vrtca, prosite, da vas prevežejo v šolo)
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: http://kal.os-kanal.si/osnovni-podatki/
 • Vrtec pri osnovni šoli Kanal
  Gradnikova ulica 25
  5213 Kanal
  Telefon (05) 398 16 07
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: http://vrtec.os-kanal.si/
 • Vrtec Kal nad Kanalom
  Kal nad Kanalom 119
  5214 Kal nad Kanalom
  Telefon (05) 30 95 000
  ravnateljica: Barbara Kragelj Jerič
  spletna stran: http://vrtec.os-kanal.si/
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: ravnateljica Barbara Kragelj Jerič
Telefon: (05) 39 81 600
Fax: (05) 39 81 601
barbara.kragelj.jeric@os-kanal.si           
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

ZAKONI IN PRAVILNIKI

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS)

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS)  http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/zakonodaja/

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

Predpisi lokalnih skupnosti Občina Kanal ob Soči
Notranji predpisi
Druge povezave na državne registre
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 so objavljena na portalu javnih naročil.

2. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v vrtec in prvi razred
 • Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
 • Status učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma učenca, ki se aktivno ukvarja s športom
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem LDN, Poslovnega poročila,
 • Izdaja dokumentov in listin
2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zavod ne vodi javnih evidenc in z njimi ne upravlja
2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca o izdanih in prejetih računih
 • Evidenca podatkov o učencih vpisanih v OŠ in njihovih starših, o napredovanju učencev ter izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Evidenca šoloobveznih otrok
 • Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Evidenca o članih organov šole
 • Evidenca o avtorskih pogodbah
 • Evidenca o prodaji šolskih obrokov
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolsko prehrano ter šolo v naravi in učbenikov
 • Evidenca o učbeniškem skladu
 • Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva
 • Evidenca o šolskih prevozih

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Fizični dostop
  Na lokaciji matične šole: Osnovna šola Kanal, Gradnikova 25, 5213 Kanal,  v tajništvu vsak delovni dan od 11. do 12. ure

Organ zagotavlja, da so informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Vpogled v prostorih organa: Če želi prosilec vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja, mu pooblaščena oseba organa v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času omogoči vpogled v prostorih organa. Pooblaščena oseba prosilcu omogoči vpogled v zahtevano informacijo v primernem prostoru in mu za to da na voljo dovolj časa.

4. STROŠKOVNIK

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno  s 16., 17. in 18. členom  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je dosegljiva na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar
Dostopnost